• Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Početak
KONKURS ZA PRIJEM SEKRETARA
Ponedjeljak, 29 August 2016 12:24
Na osnovu člana 28. Stav 1. Zakona o radu / sl. novine Federacija BIH broj 43/99 i 29/03/ i na osnovu Zakona o Obrtu i srodnim djelatnostima FBIH (službene novine Federacija Bosne i Hercegovine, br.: 35/09 i 14/11),  te na osnovu člana 26. Statuta OK BPK-a Goražde, UO OK BPK-a Goražde, dopunjava i produžuje konkurs, objavljen 08. 08. 2016. Godine, tako da novi dopunjeni oglas glasi:

K O N K U R S 

za prijem jednog uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme  

od tri (3) mjeseca sa mogućnošću produženja 

- SEKRETAR U OK BPK-a GORAŽDE -

USLOVI KONKURSA

 1.  Pored općih uslova, kandidati treba da imaju:  VSS društvenog smjera sa jednom godinom radnog iskustva na poslovima sekretra u nekoj instituciji, VŠS sa dvije godine radnog iskustva na poslovima sekretra na sličnoj instituciji, ili SSS sa tri godine radnog iskustva na poslovima sekretra u sličnoj instituciji“.
 2.  Poznavanje  rada na računaru (Office paket: Word, Excel, PowerPoint  i ostalo)
 3.  Posjedovanje organizacijskih, stručnih i komunikativnih sposobnosti

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1.  Uvjerenje o državljanstvu
 2.  Izvod iz matične knjige rođenih
 3.  Potvrda o ne kažnjavanju
 4.  Diploma obrazovanja  (kopija)
 5.  Potvrda  o  radnom stažu
 6.  Preporuka poslodavc
 7.  Poželjan CV,  kratka biografija
 8.  Ostala dokumentacija kojom se dokazuju sposobnosti kandidata

Sa svim kandidatima komisija će održati zaseban Intervju, odnosno informativni razgovor.

Poželjno je poznavanje stranih jezika (prednost pri  izboru kandidata).

ROKOVI ZA PRIJAVU:

Prijavu na dopunjeni i produženi konkurs, odnosno sve tražene dokumente iz  ovog konkursa potrebno je dostaviti u roku od osam (8) dana od dana ponovne objave ovog Javnog konkursa, odnosno do 05.09.2016. godine

Konkurs je ponova objavljen putem lokalne televizije, oglasne table i oficijelne web stranice OK BPK-a Goražde  www.okbpk.com  

NAPOMENA:

Za kandidate koji su već dostavili Zahtjeve potrebno je samo da dopune svoje prijave, odnosno da dostave potvrdu o radnom stažu i preporuku poslodavca u koliko ih imaju.

PRIJAVE SLATI PUTEM POŠTE, PREPORUČENO NA ADRESU:

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE OBRTNIČKE KOMORE BPK-a GORAŽDE,

Ul. Sinan paše Sijerčića br. 19, Biznis centar, 73100 Goražde 

SA NAZNAKOM: 

Za nove prijave:  - „Ne otvarati, Javni konkurs za prijem sekretara  u OK BPK-a Goražde"   ili

  

Za dopunu: -„Ne otvarati, dopuna dokumentacije za prijem sekretara u OK BPK-a Goražde“ 

*Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje! 

Goražde:  29.08.2016. god.

OK BPK-a  GORAŽDE

________________

 
Bajram Šerif Mubarek Olsun
Ponedjeljak, 04 Juli 2016 06:10
 
Potpisani ugovori sa korisnicima Projekta "Pomoć za samopomoć" za 2016. godinu
Srijeda, 29 Juni 2016 18:54

Danas je potpisan Memorandum o zajedničkoj implementaciji projekta „Pomoć za samopomoć“ za 2016. godinu.

slike7 018

Predstavnici Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, Fondacije „Wings of Hope“ iz Njemačke i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ danas su potpisali  ugovore sa poslodavcima s područja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

Ugovore je potpisalo osam mladih ljudi starosne dobi do 35 godina,  koji će u narednih šest mjeseci imati priliku da kroz prekvalifikaciju i obuku dođu do novog zaposlenja.

Odabir korisnika vršio se u saradnji sa Obrtničkom komorom BPK-a Goražde, koja je koordinator projekta  za Bosansko- podrinjski kanton.

 

Realizacija ovog projekta na području BiH teče od 2005.godine, a saradnja sa našim kantonom traje već sedmu godinu zaredom. Cilj  projekta je davanje podsticaja lokalnim poslodavcima da prihvate mlade nezaposlene i socijalno ugrožene osobe kako bi im omogućili dopunsku praktičnu obuku, stručno osposobljavanje i kasnije zapošljavanje.

slike7 031

Prema riječima koordinatora ovog projekta Elvira Čauševića, projekat se implemetira u devet regija BiH, a najvećim dijelom se sufinansira iz sredstava Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Fondacije „Louis Leitz“ iz Štutgarta te  partnerske organizacije „Wings of Hope“, dok je Udruženje „Progres“ glavni terenski koordinator projekta u BiH. Potpisivanju ugovora, između ostalih, prisustvovao je i predsjednik Obrtničke komore Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Saudin Hadžić.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na platu polaznika obuke snosit će poslodavci, dok će naknade za njihov rad finansirati Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde i Fondacija „Wings of Hope“.

 

Obavještenja

Zanimljivosti

Međunarodna konferencija o ekonomiji
 Počela četvrta međunarodna konferencija o ekonomiji i menadžentu.

Festival okusa Ustikolina 
Na prostorima Općine Foča-Ustikolina održat će se „Festival okusa Ustikolina“.