O nama

Lična Karta Obrtničke Komore BPK-A Goražde

Ime organizacije : Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Sjedište organizacije: Sinan paše Sijerčića br.19 Goražde
Pravni status : Djelatnost poslovnih udruženja (Komora)
Predsjednik Komore -Ćulov Nihad
Dopredsjednici :  Popović Ahmed i Aganović Salih
Predsjednik Skupštine Komore– Starhonić Muhamed
Dopredsjednici: Bašić Alen i Halilović Elvir

Članovi Skupštine Komore: Mirsad Kovač, Ahmed Popović, Almin Obuća, Adisa Dragolj, Haris Vučinić, Suvad Kostić, Elvedina Čeljo, Nihad Ćulov, Enver Pršeš, Jevđević Nedeljko, Ermin Džemidžić, Esed Valjevčić, Faruk Hubanoć, Elvir Halilović, Bašić Alen, Halilović Aida, Muhamed Starhonić, Nedžad Muratović, Nihad Hubjer, Omer Marić, Redžo Rašidović, Hodo Ahmed, Safet Efendić, Salih Aganović, Velić Sanela, Saudin Hadžić, Sead Efendić, Rehad Deljo, Čelik Faruk, Maida Herak, Vehid Ćulov, Amer Fejzić, Bajrami Zurap, Hajdarević Bahrudin, Bašić Lejla, Nermin Obuća.

Predsjednik Upravnog odbora Komore – Kostić Suvad
Članovi Upravnog odbora Komore: Haris Vučinić  , Faruk Hubanić , Amer Fejzić , Herak Maida , Adisa Dragolj , Sead Efendić      
Predsjednik Nadzornog odbora- 
Članovi Nadzornog odbora: Jevđević Nedeljko, Hubjer Nihad i Čelik Faruk
Kontakt osoba : Smajović Ilda- sekretar Komore tel/fax: 038/ 221-494
ID broj : 4245069590001
E mail adresa : okgo@bih.net.ba
            Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je:
  • Samostalna,
  • Nevladina,
  • Javno-pravna,
  • Stručno-poslovna organizacija,
koja okuplja obrtnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Formirana aprila 2007. godine na osnivačkoj Skupštini sa 15 / petnaest/ obrtnika, te u maju 2008. godine održala prvu izvještajnu Skupštinu, a u Maju 2009 redovnu izvještajnu Skupštinu. U novembru 2011. godine provedena je Izborna procedura u Obrtničkoj komori BPK Goražde, te održana Konstituirajuća Skupština na kojoj su imenovani organi Obrtničke komore. Poslije toga je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog suda, koji je  finaliziran u avgustu 2012. godine od kada je Obrtnička komora upisana u sudski registar kod Općinskog suda u Goraždu.
Aktivnosti Komore:
–                   Zastupa i štiti interese obrtnika pred kantonalnim, Općinskim i
višim strukturama vlasti, daje primjedbe i prijedloge kod donošenja propisa od interesa za obrtnike, sudjeluje u radu radnih grupa kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga, pomaže svojim članovima pri registraciji, vođenju obrta, otvaranju računa kod poslovnih banaka, obavlja sve potrebne radnje po pitanju obrazovanja i osposobljavanja za potrebe praktičnog djela obrazovanja, osniva komisije za polaganje majstorskih ispita, vodi evidenciju obrtnika i udruženja obrtnika i drugo.
–                   U suradnji sa organima vlasti angažuje se na slijedećim
zadacima: inicira razvojene projekte u svrhu otvaranja novih obrtničkih radionica, očuvanje starih tradicionalnih zanata, očuvanje kulturne baštine BiH obrtništva, organizuje izložbe, sajmove i prezentacije obrtništva kako u zemlji tako i inostranstvu,podstiće razvoj tehnoloških parkova i zantskih centara za potrebe obrta,izrađuje etičke kodekse ponašanja obrtnika u Kantonu,radi na razvoju poreskog sistema i njegovom prilagođavanju poslovanju obrtnika i ostale poslove u skladu sa Zakonom o obrtu i svojim poslovnim aktivnostima.